ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್..!?

ನಟಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್ ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚೀಂಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರೀ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>