ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಗಾರಾನ್ ಭಾರತಾಚಿ ಮರುಭುಂಯ್ ರಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಲಿ!

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ರಾನಾಂ ಆತಾಂ ಖಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಾನಾಂತ್ಲಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಶಹರಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ತಾ! ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಅಬ್ಲೆಸಾಕ್ ರಾನಾಂ ಖಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ವಿದೇಶಿ ಭಾರತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಾನ್ ನವ್ಯಾನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ 200 ಚಲಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್?

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾತ್. ಲಂಡನ್’ಚೊ ಬೆನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಜೀವಂತ್ ರುಜ್ವಾತ್. ಬೆನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಟ್ವಿಟರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ 200 ಚಲಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಶಾರೀರಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡಯ್ಲಾ ಖಂಯ್! ತಾಣೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಹೊಟ್ ಯೋಗ ಗುರು ಬಿಕ್ರಮ್ ಚೌಧರಿ ವಿರೋಧ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆರೋಪ್

ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಾಟ್ ಯೋಗ ಗುರು ಬಿಕ್ರಮ್ ಚೌಧರಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ 6 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಮಾಜಿ ವಕೀಲ್ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಜಾಫಾ ಬೌಡೆಲ್ ಹಿಣೆಂ ಯೋಗ ಗುರು ಬಿಕ್ರಮ್ ಚೌಧರಿ ವಿರೋಧ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣಾಚೊ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>