ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ರೈಲಾರ್ ದುಡು, ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್ಲೆಂ!

ರೈಲಾರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಎಕಾಎಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ‘ಶೊಕ್’ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲುಟ್ಕಾರಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು, ಭಾಂಗಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಘೆವ್ನ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಜೀವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್!

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಭಾಗಾಂನಿ, ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಬಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ದಾಖವ್ನ್ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

‘ಕಾಮಿಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ಲೈವ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಥಾವ್ನ್, ಮಿಕಾ ಸಿಂಗಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್!

‘ಹೌಸ್ ಫುಲ್ 3’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಮೋಷನಾ ಖಾತಿರ್ ಸೋನಿ ಟಿವಿಚೆರ್ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ಶೋಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗಾಕ್, ಕಲರ್ಸ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಷೇಕಾನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ‘ಕಾಮಿಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ಲೈವ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ‘ವಾಂಡಾ ಸಿಟಿ’

ಮನೋರಂಜನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾನ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕಾ ಪರಿಂಚ್ ಚೀನಾಚಾ ಶಾಂಘೈ ನಗರಾಂತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾಕ್ 5.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿಧಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>