ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಮಹಾ ಮಾರ್ಗ್ ರೂಂದ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 38,000 ರುಕಾಂಚಿ ಬಲಿ?!

ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಯಾಂಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೊ ರುಂದಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ 38 ಹಜಾರ್ ರುಕಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆಂವ್ಚಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಯೋಜನೆಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ರಾನ್ ತಶೆಂ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ಮೊನ್ಜಾತ್!

ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ದುರ್ಗಂದಾಕ್ ಕೋಣ್’ಯಿ ಲಾಗಿಂ ರಾವಾನಾ. ತಶೆಂ ಹಿ ಮೊನ್ಜಾತ್’ಯಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೀ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಲಾಗಿಂ ಯೆನಾಯೆ. ಆಮೇರಿಕಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಆನಿ ಕೆನಾಡಾಂತ್ ಹಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪಳಂವ್ಕ್ ಸುಂದರ್ ದಿಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸ್ಕಂಕ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ದಕ್ಷಿಣಾಚಿ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್

ದಕ್ಷಿಣಾಚಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಮರಾಠೆ, ಆತಾಂ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿ ಬೊಲಿವುಡಾಚ್ಯಾ ‘ಬೊರ್ನ್ ಟು ರನ್’ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲಿ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್’ಪೇಯಿಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾರ್ ತಿ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರ್ ಪಾಲಿಕೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಿತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮನವಿ ವಚೊನ್ ಆಸಾ. ಗರ್ಜೆಚೊ ಪತ್ರ್ ವ್ಯವಹಾರ್’ಯಿ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>