ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಕಾರ್ಕೊಳಾಂತ್ 2000’ಚ್ಯೆ ನವೆ ನೋಟ್ ಜಪ್ತ್

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೈಲೂರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 2000’ಚ್ಯೆ 71 ಲಾಖ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮುಳಾಚ್ಯೆ ತೇಗ್ ಜಣ್ ದುಡು ಸಾಗ್ಸಿತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಾನಾ ಪ್ರಕರಣ್ ಇನ್ಕಮ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ

ಇಂಡಿಯಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಲಾಗಿಂ ವಚಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಬಂದೆಸಾಳೆಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ನಿವಾಸಿ 30 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್!

ಬೊಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್’ಯಿ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಶಾಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಲಾಂಛನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2017, ಫೆಬ್ರೆರ್ 10, 11 ಆನಿ 12’ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಹಾಚೆಂ ಲಾಂಛನ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಥಳಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>