ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ವೆಗಿಂಚ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆನಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ !

ಏಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಕಚ್ಚಾ ತೆಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆನಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮೊಲಾಂಯ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಕಚ್ಚಾತೆಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಫಡ್ಯಾ ನಟಚ್ಯಾ ಮೇಕಪಾಕ್ 1 ಕೊರೊಡ್ ಖರ್ಚ್!?

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಪೂರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೇಕಪಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ 1.5 ಕೊರೊಡ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್. ಆನಿ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಫೀಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹಿರೊಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಪಯ್ಶೆ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ಜಯ್ತ್!

ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅತೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಶ್ ಪಯ್ಸೊ. ಪಯ್ಶೆ ಪಳೆತಾನಾ ಮೊಡೆಂಯ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, “ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್, ಮತಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀಜೆ” ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸುನ್, ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾಂ ತರ್, ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣಿ ತೆಂ ತುಮಿ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಶಿಂಕಳ್, ಅಬು ಧಾಬಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ, ದಾನಿ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶ್ರೀ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೋಸ್ತ್ 16, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ವೊಣದಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಸಾಂಕೇತಿಕ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>