ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಯಾಕೂಬ್ ಮೆಮನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಫಾಶಿಯೆಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ಸ್ಟೇ ?

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: 1993 ಮುಂಬೈ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ಯಾಕೂಬ್ ಮೆಮನ್‌ ಹಾಕಾ ಜುಲಾಯ್ 30’ವೆರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಶಿ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೇ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಫಾಶಿಯೆವಿಶಿಂ ಯಾಕೂಬ್ ಮೆಮನ್ ಹಾಣೆಂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದ್ವಿಸದಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೀಠಾನ್ ಫಾಶಿಯೆಕ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್

ಬೀಜಿಂಗ್: ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಫ್ಲೊರಿಂಗ್ ಆಡಿ ನಿಸರ್ನ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಿ ಘಡಿತ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಾಚ್ಯಾ ಎಸ್ಕಲೇಟರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಆಪುಣ್ ನಿಸರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರಿತಿನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲಾ. ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಲಿಯುಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನಿರಾಸ್?!

ಹಾಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೋರ್ನ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಸುರ್ವೇರ್ ಬಿಗ್ ಬೋಸ್ ಘರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಉಗ್ತೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಪೋರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರಿನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ 2016 ಹೋಂಡಾ ಅಕಾರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಜಪಾನ್ ಮುಳಾಚೆಂ ವಾಹನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಹೋಂಡಾ, ಹಾಣಿಂ ನವೆಂ 2016 ಹೋಂಡಾ ಅಕಾರ್ಡ್ ಕಾರಾಕ್ ದಳ್ಬಾರಾನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ನವ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಾಯ್ ರಾಕುನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಚಡಿತ್ ಆಕರ್ಷಣೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆ ನಿಖರ್ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ಗಿಟಾಂನಿ ಚಡ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಎಪಲ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - 163’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 163’ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಕುವೇಯ್ಟ್, ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಗೀತ್ ಸಂಗೀತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಜುಲಾಯ್ 5, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಅನಿತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಸ್ಮೆನಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ಎರಿಕ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>