ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಸದಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ವಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅತ್ಯಾಚಾರ್.

ಹಾಂವೀ ಜಾಯ್ತೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿಚೊ ಸಂಸದ್ ಸಿಮೋನಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಕರೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಕ್ಜೂಕ್’ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೆಂ ರಹಸ್ಯ್ ಸುಟಯ್ಲಾ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೈಂಗಿಕ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>