ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ರುದ್ರೇಶ್ ಖುನಿ ಆರೋಪಿ ವಿಶಿಂ, ಪತಿಣ್ ವಿದ್ಯಾವತಿನ್ ಸುತ್ರಯ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ...!

ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಖುನಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಬಂಧಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸುತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ ರುದ್ರೇಶಾಚಿ ಪತಿಣ್ ವಿದ್ಯಾವತಿನ್ "ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸದ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಲಾಬ್ಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಪತಿಚೊ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೀರ್!

ಘರಾಂತ್ ಪೊಸ್’ಲ್ಲೊ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಶಿಕ್’ಲ್ಲೊ ಕೀರ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಫುಟ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಘರಾಂತ್ ಯಜ್ಮಾನಾಸಂಗಿಂಚ್ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಶಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿರಾನ್ ಯೆಜ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್’ಚ್ಚ್ ಯೆಜ್ಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಶಿಕ್’ಲ್ಲೊ ಹೊ ಕೀರ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಬೊಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದುಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ: ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್, ಮುಂಬಯ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸೈರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜಯ ಬಚ್ಚನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಿ ಆನಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಿ ಭೋವ್’ಚ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

7 ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ!

ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ತಿಂ 4 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾತಾ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬೆಲ್ಲಾ ದೆವ್ಯಾತ್ಕಿನಾ, ಫಟಾಪಟ್ 7 ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾ. ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ವಿವಿಂಗಡ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಬಾಬ್ ಅವಿಲ್ ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಕ್ರುಝ್, ಹಾಕಾ, 12ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಶಿಫಾರಸ್/ಅರ್ಜ್ಜೆ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತೀರ್ಲ್ ಸಮಿತೆನ್ - ಬಾಬ್ ಅವಿಲ್ ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಕ್ರುಝ್, ಹಾಕಾ, 12ವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಶ್ರೀ ಅವಿಲ್ ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಕ್ರುಝ್ ಏಕ್ ಯುವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ನಾಚ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>