ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಥನಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಜೊ - ಎರಿಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಕನ್ನಡ ತಶೆಂಚ್ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಿ ಎರಿಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕನ್ನಡ ಉಲೊಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕ್ಷಮಾಪಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಥನಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲಾ.


"ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ" - ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ

"ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ". ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬಾಲಿವುಡ್’ಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ.


ಆಪುಣ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ - ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನ್.

ಮುಂಬೈ: ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನ್, ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಸಿನಿನೆಮಾಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೊಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಾರ್ಯನಿರತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೌಲತಾಯ್ ?.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೌಲತಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಸೌಲತಾಯ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೀನನ್ | ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಪಳೆಜೆ ಅಟೋಮೊಬಾಯ್ಲ್ | ರಾಂದಾಪ್ ಶಿಂದಾಪ್ | ಜಾಯ್ರಾತಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ |