ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಕ್ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

Photogallery: ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ಲಿಂ ನವಿಂ ತಲ್ಕಾಂ ನ್ಯಾನೊ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ? | ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಖಂಚೆಂ ಬರೆಂ? | ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ಆಮಿ ರಾಂದಾಪ್ ಶಿಂದಾಪ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ | ಫಿಯೆಟ್ ಮಿಯೋ | ಚೆರ್ಕೊ ದೂದ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ...
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಹೃತಿಕಾಚೆಂ ನವೆಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್?

ಕತ್ರೀನಾ ಹೃತಿಕಾಕ್ ಬರೆ ಬರೆ ಬೂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಕಂಯ್. ತಾಂತುನ್ ಕತ್ರೀನಾ ಲ್ಹಾಲಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಯೀ ಖಬರ್ ಆಸಾ.


ಬಾಪ್ ರೇ... ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಕ್ 30 ಕೀಸ್

ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ನವೊ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಖಬರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿತಿನ್ ಮುಕೇಶಾನ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಚೆರ್ ಕೀಸಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ ಕಂಯ್.


ಸಲ್ಮಾನಾಚೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಚೆಡುಂ ಕೋಣ್?

ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಕಂಯ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನಾಲಾಗಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾ ಖಾತಿರ್ ಒಡಿಶನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಂಯ್!

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕಶಿ?

ಅಮಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಖುಶ್ ಆಸಾಯ್? ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ? ತುಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ಖುಶ್ ಆಸಾ? ತುಕಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಉರವ್ಣಿ ಆಸಾಗೀ? ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ತರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಅಮಾಲ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಬದ್ಧ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.

  • Advertise
  • Privacy Policy
  • About
  • Terms
  • Webmasters